AD Technologie

Zařízení slouží k využívání biologicky rozložitelných odpadů technologií anaerobní digesce (AD). Anaerobní technologie využívá mikrobiální přeměny organických látek bez přístupu vzduchu pro výrobu bioplynu. Následně je bioplyn spalován v kogenerační jednotce, kterou tvoří 3 mikroturbíny pomocí nichž je vyráběna elektrická a tepelná energie.

Instalace mikroturbín ve spojení s bioplynovou stanicí je v ČR ojedinělá a výjimečná.    

VSTUPY

- BIOMASA

 

VÝSTUPY

- Elektrická energie

- Teplo

- Pevný zbytek - fermentát (fermentační zbytek)

- Tekutý zbytek - perkolát (procesní voda)

 

 

Seznam odpadů, se kterými je v zařízení nakládáno naleznete v sekci dokumenty.

Fotogalerie